BRAINSTER - executive academy for leadership & management Архива

Статии со клучен збор: executive academy for leadership & management

Водич за решавање на конфликти

Конфликтот е неизбежен дел од меѓучовечките односи, а не се разликува ниту на работното место. Најчесто, конфликтите можат да произлезат од судири на интереси,…

Делегирањето е клучна вештина за ефективно лидерство

Делегирањето е една од најважните лидерски и менаџерски вештини, односно чин на доделување задачи или одговорности на други членови од тимот, додека сè уште се…

6 ефективни стратегии за создавање позитивна работна култура

Создавањето позитивна работна култура е од суштинско значење за успехот на секоја организација. Позитивната работна култура поттикнува задоволство,…

4 придобивки од стилот на водење давајќи личен пример

Водењето давајќи личен пример е клучен квалитет на лидерството што е докажано дека ги инспирира и мотивира луѓето. Овој стил на лидерство вклучува давање…

Водич за успех: Навики кои треба да ги практикува секој лидер

Успешни лидери се оние кои имаат способност да ги инспирираат, мотивираат и водат своите тимови да постигнат големи успеси и резултати. Тие поседуваат уникатен сет…

Менаџерските и лидерските вештини се од суштинско значење за успехот на секоја организација

Менаџерските и лидерските вештини се од суштинско значење за успехот на секоја организација, без оглед на нејзината големина или индустријата во која делува.…

7 најпопуларни книги за лидерство и менаџмент

Лидерството и менаџментот се од суштинско значење за организациите бидејќи обезбедуваат постигнување на целите, ефикасно искористување на ресурсите и…

Лидерските и менаџмент вештините се од суштинско значење за успех на работното место

Лидерските и менаџерските вештини се од суштинско значење за успехот на организациите денес, но и за личен и професионален раст и развој. Учењето на овие вештини ќе…

Од тимски играчи до тимски лидери

Во денешната динамична и конкурентна работна средина, способноста за ефективно управување со тимовите/секторите/организациите стана клучна вештина за…

Нова Brainster Академија – Executive Academy for Leadership & Management

Во денешно време, секоја организација без разлика на нејзината големина или пак индустријата во која работи и делува, често се соочува со низа предизвици и промени…